Průmyslovou zónu prodáme aneb po nás potopa

09.06.2022

EDIT: Bod jednání ZM, který se týkal prodeje pozemků v průmyslové zóně, byl těsně před zahájením ZM z programu jednání stažen.

Ještě před podzimními volbami se rozhodlo vedení města rychle prodat pozemky v průmyslové zóně jedinému zájemci společnosti CTPark. Neváhalo k tomu svolat i mimořádnou Radu města 30.5.2022, aby se stihl dát materiál k prodeji na zasedání Zastupitelstva města 13.6.2022.

Co prodej znamená pro Novojičíňáky?

Přichází prodejem o takřka poslední městské pozemky určené k průmyslové zástavbě. Město přijde o vliv, co se na prodaných pozemcích postaví, kolik lidí zde bude zaměstnaných a jaká bude přidaná hodnota pro obyvatele města. Díky nadnárodní společnosti je velmi pravděpodobné danění mimo ČR, a tím pádem o nulový fiskální příjem do městské pokladny. Vysoký předpoklad na vyšší dopravní zátěž na komunikacích města. Společnost se specializuje na provozování skladových ploch. Kupní smlouva je nastavena na splátkové uhrazení kupní ceny.

Pokud prodávat, tak jinak. Pozemky rozdělit na více menších částí, které budou tím pádem atraktivnější pro menší a střední firmy. Neprodávat jedinému zájemci, ale soutěžit a zájemce posuzovat s ohledem na hlukovou a dopravní zátěž pro město. Pořídit nový oponentní znalecký posudek, jelikož se významně změnil trh s nemovitostmi.

Fakta k záměru prodeje:

V lednu 2021 projevila zájem o pozemky v průmyslové zóně společnost CTP Invest, spol. s r.o., CTPark Humpolec 1571 se záměrem rozšíření svého podnikání a nabídla městu cenu 700,-Kč/m2 . Souhrn ploch jednotlivých pozemků činí 132 535 m2 . V červnu roku 2021 byl vypracován na žádost města znalecký posudek na cenu obvyklou pozemků v průmyslové zóně, kde byla cena stanovena na 750,- Kč/m2 . Určitě nemusíme připomínat, že ceny pozemků a nemovitostí šly v posledním roce razantně vzhůru. Rok starý znalecký posudek tak považujeme za neodpovídající současné situaci na trhu s nemovitostmi. 

Pozemky byly po složitých jednáních městem odkoupeny od soukromých vlastníků v roce 2016 za cenu 326,-Kč/m 2 s příslibem, že se zde vybuduje Městská průmyslová zóna - tedy, že městu zůstane vliv na to, co se zde bude stavět s ohledem na pracovní příležitosti pro obyvatele Nového Jičína. 25. 8. 2021 doporučila Rada města zveřejnění záměru prodeje dotčených pozemků, který byl přes nesouhlas opozice schválen na Zastupitelstvu města dne 13. 9. 2021.

Podle očekávání se přihlásil pouze jeden zájemce, a to společnost CTP Invest. Důvody nezájmu dalších investorů lze spatřovat ve velkém rozsahu prodávaných pozemků, které střední a menší podniky a společnosti nepotřebují a byly by pro ně cenově neúnosné.

V prosinci 2021 obdrželo město dopis této společnosti s upřesněním podmínek, za kterých pozemky koupí:

1) Z předmětu prodeje budou vyloučeny pozemky parc. č. 336/97 a 336/102, o celkové výměře 10712 m2, které jsou vhodné pro výstavbu menšího průmyslového objektu, avšak kupující bude mít právo na odkup těchto pozemků, pokud město Nový Jičín neprodá pozemky jinému zájemci o výstavbu vhodného objektu do 4 let od uzavření kupní smlouvy, anebo kupující získá zájemce o vybudování a pronájem vhodného objektu na uvedených pozemcích.

2) Platební podmínky:

2a) 15 % kupní ceny bude uhrazeno prodávajícímu po uzavření kupní smlouvy.

2b) zbývající část kupní ceny bude hrazena následujících 8 let rovnoměrnými splátkami.

2c) splátky budou podléhat každoroční indexaci dle ČSU, avšak indexace bude odložena o 2 roky, tzn. generovaný návrh ze dne 06.06.2022 14:08:46 1. indexace se bude aplikovat v roce 2025 (za předpokladu uzavření kupní smlouvy v průběhu roku 2022).

2d) kupující se může rozhodnout kdykoli doplatit celou zbývající část kupní ceny. 

3) Kupující převezme rezervovanou kapacitu elektrické energie, jíž je město Nový Jičín oprávněno ve vztahu k pozemkům disponovat, přičemž rezervační poplatek, který město Nový Jičín uhradilo, bude započítán do celkové kupní ceny a bude předmětem splátek.

Společnost CTP Invest, spol. s r.o. zaslala nový návrh smlouvy, ve které akceptovala podmínky zveřejněného záměru na 750,- Kč/m2 bez DPH.

Mimořádné zasedání Rady města usnesením číslo dne 30. 5. 2022 doporučila Zastupitelstvu města uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků nacházejících se v průmyslové zóně, mezi městem Nový Jičín jako prodávajícím a společnosti CTP Moravia North, spol. s r.o.

Ke zrušení prodeje pozemků města existuje petice: https://e-petice.cz/petitions/stop-prodeji-stavebnich-pozemku-v-prumyslove-zone-mesta-novy-jicin.html

Starší článek k tématu najdete zde.

Mgr. Jiří Klein