CO JE JIŽ ZA NÁMI

Baby a senior TAXI
Baby a senior TAXI
Veřejné fórum 2018
Veřejné fórum 2018
Nové elektro autobusy MHD
Nové elektro autobusy MHD

Veřejná správa a správa města, služby občanům 

 • podnikli jsme kroky k transparentnosti radnice
  • veškeré příjmové i výdajové smlouvy uzavřené městem jsou již od roku 2011 zveřejňovány na webu města, nyní jsou všechny zaneseny v Registru smluv
  • na webu města jsou zveřejňovány materiály k jednání Zastupitelstva města, zveřejňujeme usnesení z jednání Rady města
  • zavedli jsme participativní rozpočet
  • přispěli jsme k zavedení rozklikávacího rozpočtu
 • zavedli jsme transparentní výběrová řízení na soutěže o veřejné zakázky a prodeje majetku města
 • Novojičínský zpravodaj je díky nám zdarma a je distribuován do všech domácností, cena 1 výtisku 3 koruny
 • přispěli jsme k zapojení se Nového Jičína mezi Zdravá města v ČR
 • přispěli jsme k pořádání pravidelných Veřejných fór s občany
 • zavedli jsme nový systém komunikace a spolupráce s Osadními výbory místních částí
 • omezili jsme hazard ve městě
 • vytvořili jsme metodiku a programy pro rozdělování dotací na činnost spolků v oblasti sportu, kultury, volnočasových aktivit či sociální oblasti a navýšili celkovou sumu na 27 milionů korun a zajistili jsme průhlednost dotačního řízení
 • spustili jsme nový informační systém, občanům jsou prostřednictvím SMS zpráv bezplatně doručovány důležité informace o dění ve městě
 • zřídili jsme na městském úřadě pro občany nové pracoviště pro vyřízení dokladů
 • zavedli jsme pro občany města i městských částí Baby a senior taxi
 • zřídili jsme na městském úřadě bezplatnou právní poradnu
 • vysoutěžili jsme nového provozovatele MHD, jízdné v MHD je od 65 let zdarma
 • na Masarykově náměstí je k dispozici Wi-Fi
 • Nový Jičín byl i díky nám úspěšný v mnoha soutěžích: mezinárodní cena za cyklostezku Nový Jičín - Hostašovice 2015, Nejkrásnější náměstí 2015, Nejkrásnější nádraží 2015, Památka roku 2014, Historické město roku 2015 v kraji, cena ministerstva kultury za péči o městskou památkovou rezervaci 2016, několikrát po sobě cena za třídění odpadů O keramickou popelnici aj.

Financování a hospodaření města 

 • nemáme žádný dluh, jako jedno z mála měst v kraji
 • zasadili jsme se o vyrovnané rozpočty a průhledné hospodaření města Nový Jičín a jsme 3. nejlépe hospodařícím městem v kraji
 • zavedli jsme elektronické aukce pro průhlednost veřejných zakázek a uspoření financí města, za 7 let jsme uspořili celkem cca 85 milionů korun
 • do místních částí jsme v letech 2010 - 2014 nainvestovali 62 milionů korun
 • do místních částí jsme v letech 2015 - 2018 nainvestovali 58 milionů korun, např. v roce 2015 24 milionů korun, což je nejvíce v historii
 • v letech 2015 - 2018 se v Novém Jičíně investovalo nejvíce v historii - cca 560 milionů korun včetně dotací, uskutečnilo se cca 160 větších či menších investičních akcí
Průmyslová zóna
Průmyslová zóna
Expozice Generál Laudon
Expozice Generál Laudon
Separační dvůr
Separační dvůr
Pravidelné jarmarky
Pravidelné jarmarky
Opravené měšťanské domy
Opravené měšťanské domy

Zaměstnanost, rozvoj podnikání a cestovního ruchu, prosperita města 

 • díky nadstandardní komunikaci a spolupráci s největšími zaměstnavateli ve městě a společností CTP Invest vznikl v Průmyslovém parku v Novém Jičíně výrobní závod společnosti Hanon pro 800 zaměstnanců
 • v Průmyslovém parku jsme vybudovali infrastrukturu - veřejné osvětlení, autobusové zastávky, chodníky za 6,2 milionů korun, na rozvoj Průmyslového parku jsme získali od kraje dotaci 10 milionů korun
 • rozšířili jsme Průmyslový park o dalších 12 ha, vykoupením 6 ha pozemků za 22,5 milionů korun, tato část parku patří městu a je připravována pro největší novojičínské zaměstnavatele, usilujeme o dotaci 60 milionů korun z ministerstva průmyslu a obchodu na infrastrukturu
 • díky aktivní spolupráci se rozrostlo vývojové centrum u největšího zaměstnavatele společnosti Varroc o cca 120 lidí
 • v těsném sousedství Průmyslového parku vyroste v roce 2019 výjezdové centrum hasičského záchranného sboru a výjezdové centrum zdravotnické služby, oběma institucím jsme věnovali pozemky zdarma
 • maximálně jsme využili strukturálních fondů EU a dalších dotačních fondů pro rozvoj města -do rozpočtu města jsme přinesli cca 345 milionů korun
 • vytvořili jsme dobré podmínky pro novojičínské podnikatele, spolupracovali jsme se Sdružením novojičínských podnikatelů
  • rozšířili jsme bezplatnou dobu parkování v rámci vybraných parkovacích ploch v centru města
  • nezvyšovali jsme nájmy podnikatelským subjektům sídlících v nebytových prostorách v majetku města
  • zavedli jsme startovací nájemné pro začínající podnikatele
  • oživili jsme Masarykovo náměstí a centrum města pořádáním tržních akcí
 • zapojili jsme, ve spolupráci s úřadem práce, nezaměstnané spoluobčany do veřejně prospěšných prací a veřejné služby, do úklidu a dalších činností pro město
 • zakázali jsme podomní a pochůzkový prodej
 • byli jsme úspěšní v pronajímání nemovitostí a městských ploch
 • podařilo se nám dvojnásobně zvýšit cestovní ruch v Novém Jičíně, 36 tisíc turistů ročně v roce 2017, v roce 2010 to bylo 18 tisíc
 • spoluprací s partnerskými městy zavítalo do Nového Jičína více zahraničních turistů
 • zajistili jsme prezentaci města na veletrzích cestovního ruchu v tuzemsku i v zahraničí
 • otevřeli jsme na Masarykově náměstí v domě č. p. 45/26 Návštěvnické centrum s interaktivní expozicí "Nový Jičín - město klobouků" a zrekonstruovali horní patro domu, kde jsme vybudovali další interaktivní expozici "Generál Laudon", dotace na projekt dělala více než 7 milionů korun, postavili jsme naučnou stezku generála Laudona
 • podpořili jsme zavedení novinky - komentovaných prohlídek města pro turisty i pro místní obyvatele organizované Návštěvnickým centrem
 • nechali jsme k 700. výročí města umístit na věži radnice zvonkohru se 17 zvony
 • vytvořili jsme dokument - Strategický plán rozvoje města pro období 2014 - 2020, ten preferuje zaměstnanost s podporou podnikatelského sektoru, vzdělávání a bydlení, kulturu a sport

Bydlení, sociální služby a zdravotnictví 

 • výrazně jsme zlepšili podmínky občanů k bydlení - navýšili jsme investice na regeneraci sídlišť - cca 210 milionů korun, z toho cca 121 milionů Kč dotace
  • zrevitalizovali jsme sídliště Bezručova - Riegrova v celkové sumě cca 30 milionů korun, z toho dotace cca 11 milionů korun, na ul. Máchova, Riegrova, Bezručova, Dvořákova byla revitalizována hřiště na klidové zóny s novými lavičkami, došlo k obnově chodníků či jejich nahrazení zámkovou dlažbou, úpravě zeleně, výměně veřejného osvětlení, vzniklo nové parkoviště aj.
  • zrevitalizovali jsme celé sídliště Dlouhá - v letech 2011 - 2015 celkem za 180 milionů korun, z toho dotace přes 110 milionů korun, na ul. Dlouhá, K. Čapka, Anenská, Sportovní, Palackého, Jubilejní, Mendelova, Budovatelů a Vančurova byly zatepleny a zrekonstruovány bytové domy, byly vybudovány nové chodníky, schodiště, zábradlí, veřejné osvětlení, terénní plochy byly zpevněny a osázeny zelení, vznikla dvě dětská hřiště, před komplexem Máj byl vybudován parčík s lavičkami a novými chodníky, zrekonstruoval se prostor před ZŠ a taktéž proběhla revitalizace sídliště Loučka aj.
 • připravili jsme projekt výstavby 3 bytových domů pro rodiny s dětmi na ul. Dolní Brána, realizace 2019 - 2020
 • připravili jsme projekt výstavby cca 10 bytových domů pro rodiny s dětmi na ul. B. Martinů, realizace 2020 - 2022
 • připravili jsme parcely pro výstavbu rodinných domů v Žilině, 16 parcel města, několik desítek parcel soukromých, výstavba 2019 - 2020
 • převzali jsme zdarma od kraje Dům sester a připravili projekt jeho přestavby na bytový dům pro seniory, 30 bytů, realizace 2019 - 2020, dotace od 12,5 milionů korun výše
 • nezvyšovali jsme nájemné v městských bytech
 • výrazně jsme navýšili finance do sociální oblasti a sociálních organizací - např. v roce 2018 více než 17 milionů korun, nárůst za 8 let o 25%
 • podpořili jsme zřizování sociálních bytů
 • výrazně jsme navýšili investice do rekonstrukcí bytových a nebytových prostor města, celkem přes 250 milionů korun, nárůst za 8 let o 300%
 • zrekonstruovali jsme bytové domy - Bulharská 9, 11, 13, 15 za 1,3 milionů korun, Luční 2 za 4,2 milionů korun, Trlicova 10 za 1 milion korun, do domů na Jičínské 272 a 275 jsme neinvestovali přes 5 milionů korun, probíhá rekonstrukce bytových domů na Luční 3, a 4 dohromady za 13 milionů korun, dotace cca 5 milionů korun
 • na jaře roku 2019 proběhne připravená rekonstrukce bytového domu na Revoluční 36 za cca 14 milionů korun, dotace 4 miliony korun
 • rekonstruovali jsme nebytové prostory - např. budova městská policie na Divadelní 8, interiér budovy zubní polikliniky na Msgr. Šrámka 2017 za 3,4 miliony korun, budovu na Tyršově 8 aj.
 • výrazně jsme investovali do nebytových prostor v místních částech a pomáhali budovat společenská centra - v Žilině přístřešek, ve Straníku areál TJ Sokol a v Bludovicích fojtství
 • podpořili jsme zavedení sociální služby dobrovolnictví v Novém Jičíně
 • zřídili jsme a otevřeli nové sociální služby - pobytovou odlehčovací službu Pohoda a denní stacionář Domovinka
 • zřídili jsme a otevřeli sociální nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bunkr
 • zasadili jsme se o potřebný počet míst v zařízeních pro seniory a pro osoby zdravotně postižené
 • vybudovali jsme za domem s pečovatelskou službou /DPS/ Pod Lipami hřiště pro seniory
 • výrazně jsme finančně podporovali neziskové organizace starající se o seniory a zdravotně postižené spoluobčany
 • zlepšovali jsme podmínky seniorům a zdravotně postiženým osobám - bezbariérové přístupy, pomoc s vyřizováním různých záležitostí
 • zrekonstruovali jsme azylový dům v Novém Jičíně pro rodiny s dětmi v celkové sumě 3,2 milionu Kč, z toho 817 tis. Kč dotace, podpořili jsme zde zřízení noclehárny a denního centra pro sociálně potřebné, zřízení a otevření sociálního šatníku, zřízení a otevření sociálního nábytníku a půjčovny kompenzačních pomůcek - polohovací postele, invalidní vozíky atd.
 • probíhá rekonstrukce azylového domu ve Straníku za 2,6 mil. Kč, 800 tisíc korun dotace
 • spustili jsme projekt s názvem "Nový Jičín - město pro všechny generace" na podporu rodinné soudržnosti, aktivit všech věkových skupin a mezigenerační pospolitosti
 • zavedli jsme novou tradici - oceňování bezpříspěvkových dárců krve, oceněno již více než 300 dárců
 • zavedli jsme novou tradici - vítání prvního občánka města
 • spustili jsme pilotní projekt - zřídili funkci koordinátora prevence dluhů, nabízejícího pomoc zadluženým rodinám
 • zavedli jsme novou tradici - prezentaci sociálních organizací při Dnu sociálních služeb
 • úzce spolupracujeme s nemocnicí
 • zasazujeme se o zachování všech oddělení novojičínské nemocnice a zajištění dostupnosti zdravotní péče pro občany Nového Jičína
 • zasadili jsme se o vybudování babyboxu v novojičínské nemocnici
Dům sester
Dům sester
Oprava fasády ZŠ Tyršova
Oprava fasády ZŠ Tyršova
Úpravy v okolí ZŠ Dlouhá
Úpravy v okolí ZŠ Dlouhá
Rekonstrukce dětského bazénu
Rekonstrukce dětského bazénu
Relaxační bazén
Relaxační bazén
Nová fasáda Hotelu Praha
Nová fasáda Hotelu Praha
Rekonstrukce vnitřních prostor Hotel Praha
Rekonstrukce vnitřních prostor Hotel Praha
Oprava fasády knihovny
Oprava fasády knihovny
Protidrogový vlak
Protidrogový vlak
Nová hřiště
Nová hřiště

Školství, kultura a památková péče, sport a volnočas

 • prostřednictvím evropských fondů jsme zajistili více financí do základních a mateřských škol - celkové investice činily cca 210 milionů korun, z toho dotace 95,5 milionů korun
 • zrekonstruovali jsme budovu ZŠ Dlouhá a otevřeli MŠ Dlouhá investice přesáhla 18 milionů korun, částečně hrazeno z dotace
 • rekonstruovali jsme prostranství před budovou ZŠ a MŠ Dlouhá v celkové sumě 6,9 milionů korun a otevřeli zde nové hřiště za 1,3 milionů korun
 • zrekonstruovali jsme budovu ZŠ Jubilejní 23,1 milionů korun, z toho cca 8 milionů korun dotace
 • na ZŠ Jubilejní jsme opravili dvě tělocvičny za 5,8 milionů korun
 • zrekonstruovali jsme budovu MŠ Jiráskova v celkové sumě 5,5 milionů korun, z toho 2 miliony korun dotace
 • zrekonstruovali jsme družinu ZŠ Tyršova na Jiráskově ul. za 5,2 milionů korun, dotace 1,1 milionů korun
 • na ZŠ Komenského 66 jsme zrekonstruovali a zmodernizovali dvě tělocvičny a nářaďovny a vybavili odborné učebny, dotace z činila 8,4 milionu korun
 • zrekonstruovali jsme budovu ZŠ Tyršova, opravila se střecha, dům má novou fasádu celkem za 8,1 milionů korun
 • na ZŠ Tyršova jsme opravili i vnitřní prostory - tělocvičnu, učebny, cvičnou kuchyň, chodby, měníme část oken a elektroinstalaci, dotace činila 8,3 milionu korun, byla zde vybudována i počítačová učebna, dotace 3,1 milionu korun
 • opravili jsme budovu v Bludovicích, kde nyní sídlí MŠ, cena 1 milion korun
 • zrekonstruovali jsme MŠ Vančurova, zateplení 3 miliony korun, oprava střechy 2,8 milionů korun
 • na MŠ Máchova jsme za 500 tisíc korun vyměnili okna a na MŠ Beruška taktéž
 • zrevitalizovali jsme zahrady u MŠ Máchova a MŠ Beskydská za 3,8 milionů korun, dotace 2,5 milionů korun
 • zrevitalizovali jsme zahrady MŠ Sady na Hückelově vile, dotace 7,5 milionů korun a MŠ Máj dotace 6 milionů korun
 • dokončili jsme rekonstrukci budovy ZŠ Komenského 66 a rekonstrukci budovy ZŠ Komenského 68 - zateplení, výměna oken, tělocvična, nové hřiště, učebny v celkové sumě 23,6 milionů korun, z toho dotace 12,7 milionů korun
 • dokončili jsme rekonstrukci budovy Novojičínského vzdělávacího centra Educa - zateplení, výměna oken, aula za cca 19 milionu korun, z toho dotace činila 5,4 milionu korun a vyměnili zde u tělocvičny copility za 1,5 milionů korun
 • dokončili jsme rekonstrukci budovy Střediska volného času Fokus - bezbariérové zařízení, opravily se učebny a sociální zařízení dotace 6,2 milionů korun
 • výrazně jsme navýšili počet míst v novojičínských MŠ - 25 nových míst MŠ Dlouhá, 15 nových míst MŠ Sady na Hücklově vile, 15 míst v námi podpořené soukromé MŠ Bludovice
 • na ZŠ Tyršova jsme rozjeli výuku metodou Montessori, projekt úspěšně pokračuje
 • podíleli jsme se na výrazném navýšení investic do budov středních škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem, cca 25 milionů korun
 • probíhá výstavba kulturně-společenského dům z přístavby Hotelu Praha, 1. etapa, 22,5 milionů korun, podána žádost o dotaci
 • odkoupili jsme dvě nejcennější Hücklovy vily do majetku města, nyní se dokončují záchovné práce, dotace 4 miliony korun z kraje, v soutěži byla vybrána vítězná ideová studie Ing. arch. Milana Obenause, jednoho z nejvýznamnějších architektů specializujících se na kulturní památky, v 1. etapě bude jedna vila přebudována na městskou galerii, centrum partnerských měst, pamětní síň významných rodáků Nového Jičína atd., rovněž bude řešeno dopravní napojení, v letech 2018 - 2019 bude vypracována projektová dokumentace, v dalších letech realizace
 • probíhá revitalizace areálu letního kina na odpočinkově relaxační centrum s unikátním vodním prvkem, 1. etapa 15 milionů korun
 • zrekonstruovali jsme mnoho budov - kulturních památek v Městské památkové rezervaci /MPR/ i mimo ni:
  • unikátní Starou poštu za 3,2 milionu korun, dotace 950 tisíc korun
  • převzali jsme do majetku Hotel Praha, během 4 let jej zrekonstruovali celkem za 20 milionů korun, 1/4 činila dotace
  • budovu městského úřadu na Divadelní 1 za 5,7 milionů korun, dotace 350 tisíc korun
  • budovu městské knihovny - ta se zateplila a vyměnila se okna celkem za 3,1 milionů korun
  • interiér Beskydského divadla - zrekonstruovali jsme divadelní sál, ten je bezbariérový, vyměněna jsou sedadla a podlaha celkem za 3,3 milionů korun a opravili terasu divadla za 1,1 milionů korun
  • budovu MŠ Sady sídlící v památkově chráněné Hücklově vile na Revoluční ulici, dotace činila 7,41 milionů korun
  • další budovy v MPR, investice cca 15 milionů korun, dotace 1,5 milionů korun
 • nechali jsme zpracovat nový regulační plán MPR za 900 tisíc korun, 700 tisíc korun dotace
 • spustili jsme revitalizaci prostoru před Žerotínským zámkem za 3 miliony Kč
 • kino Květen má novou vzduchotechniku a vestibul za 1,2 milionů korun
 • spustili jsme rekonstrukci obřadní síně na radnici za 5,5 milionů korun, dokončení jaro 2019
 • výrazně jsme navýšili finance do kultury a kulturních organizací - např. v roce 2018 více než 41 milionů korun, nárůst za 8 let o 15%
  • nechali jsme zrekonstruovat pomník J. G. Mendela ve Smetanových sadech za 2 miliony korun
  • na opravu kostelů a církevních památek byly investovány 4 miliony korun
  • nechali jsme zrekonstruovat sousoší sv. Rocha a Šebestiána
  • do kina byla zakoupena 3D digitální technologie
  • na kulturní památky ve městě bylo nainstalováno 16 informačních tabulek
  • Nový Jičín umožňuje prohlídky památek přes QR kódy
 • pokračovali jsme v pořádání Slavností města, Novojičínského léta, Pivobraní a Vítání prázdnin
 • výrazně jsme navýšili finance na kulturní aktivity v místních částech, 2010 - 2018 celkem 2,5 milionů korun
 • díky nám byla vydána první poštovní známka věnovaná Novému Jičínu
 • podporovali jsme činnost kulturních organizací ve městě - Městské kulturní středisko, Beskydské divadlo, Muzeum Novojičínska, kluby vojenské historie aj.
 • zrekonstruovali a zmodernizovali jsme sportovní halu s bazénem - vnitřní i vnější areál s prostranstvím i venkovním bazénem, vyrostlo zde Relaxcentrum, celkem za 100 milionů korun, dotace činila necelých 20 milionů korun
 • nechali jsme vypracovat projektovou dokumentaci na opravu střechy zimního stadionu za 2 miliony korun, realizace 2019
 • výrazně jsme navýšili finance do sportu - např. pro rok 2019 to bude téměř 18 milionů korun, na mládežnický sport 8 milionů korun, nárůst za 8 let o 150%
 • finančně jsme podporovali sportovní organizace v rámci prevence kriminality dětí a mládeže
 • otevřeli jsme nové discgolfové hřiště DiscGolfPark Bocheta na ulici B. Martinů za 215 tisíc korun
 • otevřeli jsme nové workoutové hřiště pod gymnáziem za 425 tisíc korun

Ochrana životního prostředí a relax, komunikace a doprava

 • vybudovali jsme jako člen Svazku obcí 10 km dlouhou cyklostezku Nový Jičín - Hostašovice, náklady na realizaci dosáhly 25 milionů korun, 20 milionů dotace
 • vybudovali jsme na ul. Palackého cyklopruhy, cena 2,8 milionů korun, dotace 0,5 milionů korun
 • vybudovali jsme Lesopark Skalky - oddechovou relaxační zónu, náklady cca 19 milionů korun, z toho 8,8 milionu korun dotace
 • vybudovali jsme Zvěrokruh Skalky - další relaxační zónu za 2,9 milionů korun, dotace 1,6 milionů korun
 • kromě výstavby 10 dětských hřišť jsme jich cca 25 také opravili
 • opravovali či budovali jsme i dětská hřiště v místních částech, např. v Kojetíně, v Žilině aj.
 • podílíme se na projektu revitalizace areálu Čerťáku, 1. etapa za 7,5 milionů korun bude dokončena na jaře 2019
 • začali jsme budovat psí útulek za 10,6 milionů korun, dokončení jaro 2019 - nové vedení projekt zastavilo
 • dokončili jsme, jako členové Svazku obcí regionu Novojičínska, velký projekt nové kanalizace v Loučce a Žilině za celkovou sumu 70 milionů korun, z toho dotace činila 40 milionů korun
 • občanům Bludovic a Straníku jsme finančně přispěli na zřízení malých domovních čistíren odpadních vod
 • otevřeli jsme nový separační dvůr na Propojovací ul., náklady dosáhly téměř 12 milionů korun, 10,5 milionů korun dotace
 • nechali jsme v Kojetíně umístit měřič koncentrací zplodin
 • pořídili jsme spoluobčanům nové kompostéry, částečně z dotace
 • začali jsme s revitalizací skládky v Kojetíně
 • provedli jsme sanaci svahu u čističky odpadních vod v Kojetíně za 3,1 milionů korun
 • do zeleně v Novém Jičíně jsme investovali cca 9 milionů korun
 • ve Straníku jsme nechali zregulovat potok a prodloužili hlavní vodovodní řad v lokalitě ul. U Mlýna v Žilině za více než 3 miliony korun
 • v Žilině jsme v ul. Za Školou vybudovali kanalizaci za 3,3 milionů korun, budujeme kanalizaci v ul. Brožíkově či jsme zbudovali další vodovod za 1,1 milionů korun
 • připravili jsme brigádu pro studenty "Zelené město"
 • navýšili jsme investice na opravy místních komunikací, chodníků, budovali jsme kontejnerová stání - dohromady za 64 milionů korun za 8 let
 • budovali jsme či opravovali nové chodníky v místních částech, např. chodník na ul. Beskydská za 1,8 milionů korun či komunikaci na ul. Beskydská za 2,5 milionů korun
 • nechali jsme zpracovat generel parkování pro celé město
 • výrazně jsme zvýšili počet parkovacích míst ve městě
  • 40 nových parkovacích míst na sídlišti Bezručova - Riegrova
  • 140 nových parkovacích míst na ul. Lužická a ul. Jugoslávská
  • 23 nových parkovacích míst na ul. Revoluční a u DPS Pod Lipami za 530 tisíc korun
  • 12 parkovacích míst na ul. U Jičínky za 300 tisíc korun
  • 13 parkovacích míst u MŠ Sady na ul. Revoluční za 770 tisíc korun
  • 32 parkovacích míst na ul. Revoluční u benzinové stanice Shell za 2,2 miliony korun
  • připravili jsme projektovou dokumentaci na 100 míst na ul. Dlouhá
  • odkupujeme areál Horního nádraží za cca 3,5 milionů korun, to je 120 korun/m2, vznikne zde několik desítek parkovacích míst, prodloužíme cyklostezku, vznikne zázemí pro cyklisty
 • zkvalitnili jsme dopravní systém v Novém Jičíně a místních částech
 • zefektivnili jsme dopravní obslužnost, zejména místních částí
 • instalujeme úspornějšího veřejné osvětlení /LED/, investice do veřejného osvětlení činila doposud více než 17 milionů korun - Bludovice, ul. Palackého, ul. Sv. Čecha, ul. Dlouhá, ul. Anenská, ul. Máchova, ul. Slovanská, na Vamberku aj., celkem ¾ města mají nové veřejné osvětlení, dotace 2 miliony korun
 • vybudovali jsme tři nové autobusové přístřešky za 900 tisíc korun
 • výrazně se zaměřujeme na tepelné hospodářství města - vyhlásili jsme transparentní koncesní řízení na nového dodavatele tepla, investujeme do kotelen na ul. Msgr. Šrámka, krytém bazéně, na ul. Anenské, dohromady za 13 milionů korun, dotace cca 4 miliony korun
 • opravili jsme hřbitovní zeď za 600 tisíc korun
Cyklostezka KOLEJE
Cyklostezka KOLEJE
Revitalizace zázemí Čerťáku
Revitalizace zázemí Čerťáku
Nový separační dvůr
Nový separační dvůr
Nabíječka elektrokol
Nabíječka elektrokol
Cyklopruhy ul. Palackého
Cyklopruhy ul. Palackého
Změna koncepce práce MP
Změna koncepce práce MP

Bezpečnost občanů

 • vybudovali jsme nový jednotný varovný a vyrozumívací protipovodňový systém, jehož součástí je i bezdrátový městský rozhlas za 10 milionů korun, 9 milionů korun dotace
 • zasadili jsme se o postavení povodňových mostů v Žilině a opravení lávky ul. U Kaple v Bludovicích dohromady za 5 milionů korun
 • vybudovali jsme protipovodňový most ve Straníku za 1,1 milionů korun
 • opravili jsme další most ve Straníku za 1,2 milionů korun
 • rekonstruujeme most v Bludovicích u č. p. 105 za 1,3 milionů korun
 • zaměřili jsme se na bezpečnost dopravy v Novém Jičíně a spustili projekty "Bezpečně do škol" a "Bezpečný Nový Jičín" - investovali jsme do bezpečnostních opatření před ZŠ Komenského 66, 68 za 500 tisíc korun, u MŠ Bludovice jsme vybudovali nasvětlený přechod za 800 tisíc korun, u MŠ Smetanovy Sady nasvětlený přechod za 1,1 milionů korun, další přechody a opatření jsme realizovali u ZŠ Jubilejní, u ZŠ a MŠ Dlouhá, na ul. B. Martinů, před Střediskem volného času Fokus, před problematickou křižovatkou ulic Gen. Hlaďa a K Nemocnici, před křižovatkou ulic Lidická, Divadelní a Tyršova či křižovatkou ulic Slovanské a Jiráskovy
 • podíleli se na opravě silnice na Rybí
 • investovali jsme do opravy komunikace v nemocnici
 • v DPS U Jičínky jsme nainstalovali protipožární hlásiče za 800 tisíc korun
 • podporujeme programy prevence kriminality a preventivně osvětové akce realizované městskou policií - dopravní hřiště, sebeobrana seniorů a žen, tábory pro znevýhodněné děti a školení finanční gramotnosti
 • zajistili jsme změnu koncepce práce městské policie se zaměřením na větší otevřenost a spolupráci městské policie směrem k občanům
 • výrazně jsme rozšířili kamerový systém městské policie na problematická místa města
 • podporovali jsme rajónovou službu městské policie ve městě
 • začali jsme s měřením rychlosti městskou policií v rizikových místech
 • městská policie zavedla forenzní značení kol
 • zaměřili jsme se na protidrogovou problematiku - podpora organizace Renarkon, intenzivní činnost městské policie
 • nastavili jsme nový systém komunikace a spolupráce vedení města a městské policie s bezpečnostními složkami - policií ČR, hasičským záchranným sborem, zdravotnickou záchrannou službou