Kauza Sberbank, co je nového...

16.06.2022

13. 6. 2022 proběhlo 21. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín. V bodě 5. programu byla přednesena zpráva o výsledku provedené kontroly, kterou dostal kontrolní výbor za úkol na minulém zasedání ZM. 

Záznam z jednání ZM neleznete zde. Projednání bodu č.5 začína v 7:42 min. 

Výsledek kontroly provedené kontrolním výborem Zastupitelstva města Nový Jičín.

Usnesením z 20. Zasedání ZM byl kontrolnímu výboru ZM uložen úkol prověřit existenci veškerých rozhodnutí RM se zmocněním 1. místostarosty JUDr. Václava Dobrozemského k pravomoci uzavřít smlouvy o zhodnocení volných finančních prostředků města Nový Jičín.

Na zasedání Kontrolního výboru byla určena a schválena kontrolní skupina - Jiří Klein (ČSSD), p. Ing. Jaromír Koutný (KDU-ČSL) a paní RNDr. Marcela Štěpánová (ODS).

Podle organizačního řádu platného v roce 2020 byla pravomoc řídit peněžní kroky a provádět zhodnocování dočasně volných finančních prostředků svěřena Odboru finančnímu. Přesto rozhodla RM usnesením o de facto odebrání pravomoci Odboru finančnímu a svěření této pravomoci 1. místostarostovi, avšak pouze na dobu 1 roku a do výše 50 mil. korun. 1. místostarosta JUDr. Václav Dobrozemský vyhodnotil z nabídky, jako nejvýhodnější banku Sberbank a uzavřel s ní smlouvu, ve které však není uvedeno časové omezení, je uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. 29. 4. 2020 tam bylo převedeno 50 mil. Kč. Při výběru banky byla jako kritéria použita míra úročení, výpovědní lhůta a poplatky za vedení účtu. V odůvodnění usnesení RM se uvádí, že částka 50 mil. Kč je koncipována jako maximální možná a uvádí se zde, že je možné částku rozložit mezi více bankovních ústavů i do více bankovních produktů.

Na konci dubna 2021 uplynulo RM schválené roční zmocnění 1. místostarosty JUDr. Václava Dobrozemského k uzavření smlouvy o zhodnocení volných finančních prostředků města Nový Jičín. Přes skončení platnosti tohoto zmocnění nedošlo k výpovědi smlouvy ani k vyhodnocení zhodnocování prostředků města a novému zmocnění dál ve věci jednat a rozhodnout o ponechání financí v bance nebo novému výběru banky. Finanční prostředky na základě smlouvy z roku 2020 dál zůstaly ve Sberbank.

Od 1. 1. 2021 je v platnosti nový Organizační řád města Nový Jičín. V tomto OŘ, na rozdíl od toho předchozího, již nemá Odbor finanční svěřenu pravomoc nakládat s volnými finančními prostředky města Nový Jičín. Tato pravomoc tedy náleží do zbytkové pravomoci RM podle § 102 odst. 3 zákona o obcích.

V lednu letošního roku rozhodl bez jakéhokoli zmocnění RM 1. místostarosta JUDr. Václav Dobrozemský o vložení dalších 50 mil. Kč na původní účet u Sberbank a uložil provést transakci Odboru finančnímu. Toto rozhodnutí není nijak prokazatelně (písemně) doložitelné, šlo o ústní pokyn. K odeslání této částky došlo 3. 2. 2022.

Při kontrole byly zjištěny tyto další nedostatky:

  • Smlouva nebyla řádně dle zákona zveřejněna do třech měsíců v registru smluv. Ve smluvních podmínkách bylo uvedeno, že zveřejnění provede banka, ale neudělala to. Směrnice města ukládá povinnost kontroly zveřejnění i druhému subjektu - kontrola neproběhla. Nezveřejnění smlouvy znamená neplatnost smlouvy od počátku.
  • Smlouva pravděpodobně nebyla před uzavřením kontrolována právní službou města (schází parafa právníka).

K odstranění nejasností výkladu jsem jako předseda kontrolního výboru požádal o stanovisko odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra. Toto stanovisko nebylo součástí kontrolní zprávy, protože odpověď přišla až po jejím uzavření kontrolní skupinou. (Lze si ho stáhnout dole na této stránce.)

V závěru zápisu o kontrole byla navržena tato opatření.

1. Jednoznačně stanovit, kdo má pravomoc nakládat s volnými finančními prostředky města, v jaké výši, na jakou dobu, za jakých podmínek a nastavit proces schvalování.

2. Provedení auditu, který by prozkoumal proces zveřejňování smluv v Registru smluv a jeho následnou kontrolu ze strany města.

3. Provedení auditu, který by prozkoumal proces schvalování příkazů k platbě kompetentními osobami, s ohledem na platné organizační řády a další směrnice města.

Zpracoval:

Mgr. Jiří Klein

předseda kontrolního výboru